ពុទ្ធោ​អើយ​! មាន​មែនឬ​? កើត​ក្នុង​ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ​តែ​មួយ ហើយក៏​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​ពេល​តែ​១ ក្នុង​រថយន្ត​១ ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​… – CEN