ទារិកាចម្លែកម្នាក់កើតចេញមកខ្លួនមួយមានក្បាល២និងបេះដូង៦ថត – CEN