ពលរដ្ឋជប៉ុនឃើញវានៅឆ្នេរសមុទ្រ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការអះអាងបញ្ជាក់ថា វាជាសភាវៈអ្វីទេ! – CEN