លោក​ឃួង ស្រេង ៖ បងប្អូន​នារី ជា​ធនធាន​មនុស្ស​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​រាជធានី​ភ្នំពេញ – CEN