ប្រពៃណីចម្លែកនៅខេត្ត THANH HOA (Video inside) – CEN