ស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវ បទល្មើសដែលកើតចេញការកេងប្រវ័ញ្ញកម្លាំងពលកម្មរបស់ស្ត្រីនៅតែកើតមាន – CEN