ធ្វើក្រដាសស្នាមលែងលះពិបាកពេក ឈប់…លែងលះម្តងទៅ! – CEN