លួចបដិមាករមាសបានហើយ ចោររូបនេះថែមទាំងឆ្លៀត នៅបន្តថតបង្ហោះបង្អួតលើ Facebook – CEN