កុំលង់នឹងសម្រស់បង ម៉េវសមុទ្រ តែភ្លេចភ្លឹប ធ្លាក់ទឹកមិនដឹងខ្លួន (រូប១២សន្លឹក Video inside) – CEN