សាកល្បង​ទើប​ដឹងថា សម្លៀក​បំពាក់ និង​គ្រឿង​លម្អរ​ជាក់ស្តែង​ជា​កត្តា​កំណត់​វណ្ណៈភាព​របស់​មនុស្ស​បច្ចុប្បន្ន​ – CEN