ហួស​នឹង​ថ្លែង អត់​វាចា​នឹង​ស្តែង រឿង​កូន​មាន់​ជ្រលក់​ល័ក្ខ​ (រូប១២សន្លឹក 5 Video inside) – CEN