លោក​លី​ខឹ​ឈាង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន គូសបញ្ជាក់ថា ត្រូវ​ប្រមូល​កម្លាំង​ធ្វើ​កំណែទម្រង់​បើក​ទូលាយ​និង​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ចទទួល​បានកា​រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​និរន្តរ​ភាព​និង​កែលំអ​ជី​វិភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាជន​ – CEN