ក្រុមហ៊ុន​ចិន អភិវឌ្ឍន៍​គម្រោង​ប្រេងកាត​នៅ​ប្លុក D របស់​កម្ពុជា​ – CEN