ជប៉ុន​ត្រៀម​ចំណាយ ៤០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​អភិ​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​ថ្មី ជាមួយ​អា​មរិ​ក​និង​អង់គ្លេស​ – CEN