ភ្ញាស់កូន​មាន់ ភ្ញាស់កូន​ទា អាងចំពុះ​… .. . ដល់​ទៅ​ភ្ញាស់​កូន​ថ្លាន់​លេង​វះ​យកៗ​ (រូប៥សន្លឹក 3 Video inside) – CEN