ប្រធាន​ឧត្តមស្នងការ​សិទ្ធិម​នុស្ស​៖ ប្រធានាធិបតី Philippines Rodrigo Duterte ត្រូវការ​ការត្រួតពិនិត្យ​ផ្លូវចិត្ត – CEN