កំពូល​កីឡាករ​បាល់ទាត់​អន្តរជាតិ​ល្បីល្បាញ RYAN GIGGS បាន​មកដល់​ ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ចូលរួម TIGER STREET FOOTBALL FESTIVAL 2018 – CEN