រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម អញ្ជើញ​ទៅ​ដាក់​តម្កល់​លិខិតុបករណ៍​នៃ​ការចូល​ជា​សមាជិក​ច្បាប់​ទីក្រុង​ហ្សឺ​ណែ​វ​ – CEN