ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​អតីត​យុទ្ធ​ន​ជន​បើក​វគ្គ​ស្តីពី​អំពើ​ជួញដូរ​និង​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ​ស្នាក់នៅ​មណ្ឌល​ឲ្យ​ជោគជ័យ​ – CEN