សម្លាប់​នេន សង្កត់​ដោយ​ព្រះ​ (រូប៩សន្លឹក Video inside) – CEN