នាយឧត្តមសេនីយ៍ ចៅ ភិរុណ ៖ព្រះពុទ្ធសាសនា បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការអប់រំមនុស្សធ្វើអំពើល្អ និងក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស ប្រកបដោយគុណធម៌ – CEN