សង្គ្រាមស៊ីសាច់ ហុតឈាម អង្គាមឆ្អឹង រវាង សត្វត្រសេះនិងពស់ដែលចូលស៊ីកូនវា .. . . ស៊ូលុះក្ស័យ!! (Video inside) – CEN