មាន​សហាយ​ចុះចោល​ប្តី​ជិត​៥​ខែ ត្រឡប់​មកសុំ​ប្តី​រួមរស់​ជាមួយ​វិញ ប្តី​មិន​ព្រម​ទទួល លូកដៃ​ចូល​ព្រី​ភ្លើង​សម្លាប់ខ្លួន​មិនបាន​សម្រេច​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN