រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច ការស្រាវជ្រាវ និង​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី និង​អង្គភាព​ជំរុញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ – CEN