ការបញ្ចុះ​សព​លើក​ទី​ពីរ​នៅ​សម័យ​នគរ​ភ្នំ ករណី​វត្ត​ជើងឯក​ – CEN