ឥទ្ធិពល​ពី​ខ្យល់​មក​ពី​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង កម្ពុជា​នឹង​មាន​ភ្លៀង​កក់​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥ ដល់ ២២ ខែ​មីនា​ – CEN