យន្តហោះ​រេ​ធ្លាក់​ផ្លូវ​នៅនេ​ប៉ាល់ ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ៤៩ នាក់​ – CEN