ពិតជា​កំសត់​ណាស់​! ខណៈ​ខាង​ស្រី​សច្ចា​ថា​នឹងធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​ឲ្យ​បាន​…. អាន​ហើយ​ស្រក់​ទឹកភ្នែក​! – CEN