រឿង “​នេះ​ឬ​ជីវិត​” នៅ​លំដាប់​កំពូល​តារាង ក្នុង​ម៉ោង​មាស​ – CEN