៤០ នាក់​ស្លាប់​, ២៣ នាក់ រងរបួស​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​យន្តហោះ​ធ្លាក់​នៅក្នុង​ទីក្រុង​នេ​ប៉ាល់ – CEN