ចិញ្ចឹម​ឆ្កែ​អនាថា ៣ ឆ្នាំ​ក្រោយ​ទើប​ដឹងថា ជា​ខ្លាឃ្មុំ​ – CEN