ទប់ស្កាត់​ឲ្យបាន​ទាន់ពេ​ល​វេលា រាល់​បទល្មើស​ដែល​កើតមានឡើង និង​ស្រាវជ្រាវ​រក​គ្រប់​មុខសញ្ញា​ – CEN