រដ្ឋមន្ដ្រី​សេដ្ឋកិច្ច ៖ យន្តការ​អន្តរក្រសួង ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់ អនុវត្ត​តែ​ចំពោះ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែល​បម្រើ​ផលប្រយោជន៍​សាធារណៈ និង​ផលប្រយោជន៍​ជាតិ – CEN