សមាគម​អតីតយុទ្ធជន​ទីក្រុង​ហាណូយ មើល​ពី​ការរីកចម្រើន របស់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN