កំពូល​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Stephen Hawking បាន​ទទួល​មរណៈភាព​ហើយ ក្នុង​វ័យ ៧៦ ឆ្នាំ​ – CEN