ក្រសួង​ការងារ លើកទឹកចិត្ដ​ដល់​វេជ្ជបណ្ឌិត ដែល​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ​ ​អាច​ទាក់ទង​ទៅ​ពេទ្យ​ការងារ​បាន​ – CEN