ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​មាន​ចំនួន​កាន់តែ​ច្រើនឡើង កំពុង​ជ្រើសរើស​យក​ការសិក្សា​នៅ​ក្រៅប្រទេស​ – CEN