ការអប់រំ គឺជា​គ្រឹះ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​កម្ពុ​ជា​និង​អូស្ត្រាលី​ – CEN