អាមេរិក​កំពុង​ពិសោធន៍​អាវ​ក្រោះ “​កាន់តែ​បាញ់ កាន់តែ​មាំ​ស្វិត​” – CEN