កម្ពុជា ស្នើរ​ដល់​កូរ៉េ បន្ថែម​ជំនាញ​សេវាកម្ម​សម្រាប់​ពលករ​កម្ពុជា​ – CEN