ចាប់ផ្តើម​ជីក​ស្តារ​ប្រឡាយ និង​កាយ​ប្រមូល​សំរាម​ពី​ប្រឡាយ​បឹង​សាឡាង ចាប់​ពី​ផ្លូវ​២៣០ ដល់​ផ្លូវ​២៧១ ក្នុង​បឹង​សាឡាង​ – CEN