គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ សន្ទុះ​ជំនួញ​ខ្លាំង​ខណៈ​សិល្បៈ​ហាក់​ស្ងប់​បន្តិច​ – CEN