ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​នារី​រងគ្រោះ​ដែល​ឃាតករ​សម្លាប់​ដាក់​ក្នុង​ធុង​ក្លាស្សេ​ – CEN