នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះ​បង្ហាញ​អ្នក​​ដទៃ​បាន​ឃើញ «លទ្ធផលស្បែកគួរ​ឲ្យ​រន្ធត់» ​របស់​ខ្លួន បន្ទាប់​​ប្រើ​​ផលិត​ផល​​ឡេ​មួយ​នោះ – CEN