ក្រុមហ៊ុន VF ជា​សារ​ជីវ​កម្ម​របស់​អាមេរិក សន្យា​យក​កម្ពុជា ជា​ដៃគូ​បន្តទៀត​ – CEN