ទុស្សេ​ប្រអប់​កុងទ័​រភ្លើង​ផ្ទះ​លក់​ចាប់ហួយ​និង​ផ្ទះ​ពេទ្យធ្មេញ សំណាង​ល្អ​បាន​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ជួយ​អន្តរាគមន៍​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN