ដើមឈើ​ចម្លែក​ដែល​បាន​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ខូច​ក្រលៀន​ទាំងពីរ ហើយ​មន្ទីរពេទ្យ​សុទ្ធតែ​បញ្ជាក់ថា “​ផ្លូវ​រស់​” គឺមាន​តែ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ក្រលៀន​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN