សូម​អញ្ជើញៗ​សេវា​ត្រាំ​ស្រា​បៀរ ទើប​នឹង​សម្ភោ​ធ​នៅ​ជប៉ុន​ – CEN