ចោរ “​មនុស្សធម៌​” លួច​បាន​រថយន្ត​ហើយ ឃើញ​មាន​ក្មេង​ប្រញាប់​នាំយកមក​…​សង​វិញ​! – CEN