ចោរ​លួច​ឆ្កែ​មួយ​នេះ ពិតជា​នៅ​សេសសល់​សីលធម៌​ជា​… មនុស្ស​ – CEN